Fakultet za sport i turizam je osnovan 2004. godine u Novom Sadu, kao samostalna visokoškolska ustanova. Fakultet posluje u sastavu Univerziteta „Educons“ iz Sremske Kamenice. Fakultet, kao i svi studijski programi, akreditovan je kao naučna institucija sa dozvolom za obavljanje naučno-istraživačkog rada. Pored toga, Fakultet poseduje i radnu dozvolu, izdatu od strane nadležnog Pokrajinskog sekretarijata, kao jedan od prvih privatnih fakulteta sa takvim statusom.

Osnovne vrednosti Tims.a su usmerenost ka praksi, preduzetnički duh, interaktivna nastava i rad u malim grupama, naučna utemeljenost saznanja i fokusiranost na savremena dostignuća u teoriji i praksi.

Na Fakultetu se sprovode aktivnosti naučno-istraživačkih projekata, kako u oblasti sporta, tako i u oblastima turizma i psihologije. Nastavnici i saradnici doprinose afirmaciji Fakulteta kroz lični naučni razvoj i sticanjem kompetencija, pisanjem naučno-istraživačkih radova i vođenjem i učešćem u projektima.