Apstrakti prijavljenih tema biće objavljeni u Zborniku rezimea. Recenzirani i prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova, a najbolje ocenjeni radovi mogu da budu objavljeni u naučnom časopisu Tims.ACTA (kategorija M52).

Jedan autor/koauto može biti prijavljen najviše na dva rada. Na jednom radu može biti potpisano najviše četiri autora.