Sažetak (Abstract) rada za objavljivanje u Zborniku rezimea, treba da sadrži do 350 reči, šalje se na srpskom i engleskom jeziku. Za pisanje se koristi MS Word tekst procesor, latinični font Calibri. Sažetak treba da sadrži kratak prikaz predmeta i cilja istraživanja, metodologije i očekivanih/dobijenih rezultata.

Dokument treba da sadrži:

Naslov rada (velika slova, podebljano, 20 pt; razmak 1,5; levo poravnanje);

Ime(na) autora i afilijaciju (13 pt; razmak 1,5; levo poravnanje);

Sažetak (10 pt; razmak 1,5; levo poravnanje);

Ključne reči (Keywords), najviše pet, (10 pt; italic, razmak 1,5; levo poravnanje)

Uputstvo za izradu kompletnih naučnih radova za objavljivanje u Zborniku radova sa Konferencije možete pronaći ovde.